Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice

INSPECŢIA MUNCII

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ MUREŞ

Str. Iuliu Maniu nr. 2, cod poştal 540027, Tārgu-Mureş, jud. Mureş

Tel.: (0265) 262.698 Fax: (0265) 261.622

www.itmmures.ro, E-mail: itmmures@itmmures.ro

 

  Operator de date cu caracter personal, īnregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 5708

 

 

LEGISLAŢIE

Ultima actualizare: 05.05.2012

 

* Textele legale prezentate au un caracter informativ, Inspectoratul Teritorial de Muncă Mureş nu īşi asumă răspunderea pentru consecinţele juridice generate de folosirea acestora. Textele oficiale ale actelor normative sunt cele publicate īn Monitorul Oficial al Romāniei.

1.     Legislaţie generală

1.1.     Constituţia Romāniei

1.2.     Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

1.3.     Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ

1.4.     Ordonanţa de guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

1.5.     Ordonanţa de guvern nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

2.     Legislaţie privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Muncii

2.1.     Legea nr. 108/1999 republicată pentru īnfiinţarea si organizarea Inspecţiei Muncii

2.2.     Hotărārea de guvern nr. 1377/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Muncii, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu caracter organizatoric

3.     Legislaţie privind relaţiile de muncă

3.1.     Dispoziţii generale

3.1.1.     Legea nr. 53/2003 - Codul muncii - republicat (īn vigoare)

Codul muncii īn vigoare pānă la data de 30.04.2011

Comparaţie Codul muncii, īnainte şi după L. 40/2011

3.2.     Zilieri

3.2.1.     Legea nr. 52/ 2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

3.2.2.     Ordinul nr. 1.439/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

3.3.     Dialogul social

3.3.1.     Legea nr. 62/2011 dialogului social republicată

3.3.2.     Legea nr. 467/2006 privind stabilirea cadrului general de informare şi consultare a angajaţilor

3.4.     Contractul individual de muncă

3.4.1.     Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 64/2003 complectat cu hotărîrea nr. 1615-2011

pentru aprobarea modelului - cadru al contractului individual de muncă

3.5.     Carnetul de muncă

3.5.1.     Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de muncă (abrogat de la data de 01.01.2011)

3.5.2.     Ordinul ministerului muncii nr. 136/1976 pentru aprobarea metodologiei de īntocmire, completare, păstrare şi evidenţă a carnetului de muncă (abrogat de la data de 01.01.2011)

3.5.3.     Hotărārea de guvern nr. 1768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat in sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001

3.5.4.     Ordinul nr. 98/2006 al ministrului muncii solidarităţii sociale si familiei pentru aprobarea procedurilor de predare/primire a carnetelor de munca la casele teritoriale de pensii, in vederea aplicării prevederilor art. 160 alin. (6) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările si completările ulterioare

3.6.     Registrul general de evidenţă a salariaţilor

3.6.1.     Ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 1918/2011 privind aprobarea Procedurii de transmitere a registrului general de evidenţă a salariaţilor īn format electronic si a actelor depuse pentru obtinerea parolei

3.6.2.     Hotărārea de guvern nr. 500/2011 privind registrului general de evidenta a salariaţilor (īn vigoare īncepānd cu data de 1 august 2011)

3.6.3. Hotărîrea de guvern nr. 1.105 din 2 noiembrie 2011 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor

3.7.     Formarea profesională

3.7.1.     Ordonanţa nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adulţilor

3.7.2.     Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă

3.7.3.     Hotărārea nr. 234/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de munca

3.8.     Cetăţeni romāni care lucrează īn străinătate (agenţi de ocupare a forţei de muncă īn străinătate)

3.8.1.     Legea nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor romāni care lucrează īn străinătate

3.8.2.     Hotărārea de guvern nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor romāni care lucrează īn străinătate

3.9.     Cetăţeni străini

3.9.1.     Ordonanţă de urgenţă nr. 56/2007 privind īncadrarea īn muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul Romāniei

3.10. Cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene

3.10.1.Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor īn cadrul prestării de servicii transnaţionale

3.10.2.Hotărārea de guvern nr. 104 din 31 ianuarie 2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detaşarea salariaţilor īn cadrul prestării de servicii transnaţionale pe teritoriul Romāniei

3.11. Agentul de muncă temporară

3.11.1.Hotărārea de guvern nr. 938/2004 privind condiţiile de īnfiinţare şi funcţionare, precum şi procedura de autorizare a agentului de muncă temporară

3.12. Timpul de muncă şi timpul de odihnă

3.12.1.Legea nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de muncă sub 8 ore pe zi pentru salariaţii care lucrează īn condiţii deosebite - vătămătoare, grele sau periculoase

3.12.2.Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 245/2003 privind aprobarea categoriilor de personal si a locurilor de muncă pentru care durata zilnică a timpului de muncă este mai mică de 8 ore

3.12.3.Legea nr. 466/2003 pentru aprobarea O.G. nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere si a perioadelor de odihnă ale conducătorilor de vehicule care efectuează transporturi rutiere naţionale

3.12.4.Ordinul ministerului sănătăţii nr. 1498/2004 pentru modificarea si completarea Ordinului ministerului sănătăţii nr.870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizare şi efectuarea gărzilor īn unităţile publice din sectorul sanitar

3.12.5.Hotărāre nr. 250/1992 privind concediul de odihnă şi alte concedii ale salariaţilor din administraţia publică, din regiile autonome cu specific deosebit şi din unităţile bugetare

3.13. Funcţionari publici

3.13.1.Legea nr. 188/1999 republicată, privind statutul funcţionarilor publici

3.13.2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici

3.13.3.Hotărāre de guvern nr. 1.860 din 21 decembrie 2006 privind drepturile si obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării īn altă localitate, precum şi īn cazul deplasării, īn cadrul localităţii, īn interesul serviciului

3.14. Maternitatea

3.14.1.Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă

3.15. Salariul

3.15.1.Hotărārea de guvern nr. 1225/2011 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat īn plată

3.16. Discriminare

3.16.1.Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament īntre femei şi bărbaţi

3.16.2.Ordonanţa nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare

3.17. Alte prevederi legale

3.17.1.Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor salariaţilor īn cazul transferului īntreprinderii, al unităţii sau al unor părţi ale acestora

3.17.2.Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

3.17.3.Hotărārea de guvern nr. 1025/2003 privind metodologia si criteriile de īncadrare a persoanelor īn locurile de muncă cu condiţii speciale

3.17.4.Legea nr. 230/2007privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

3.17.5.Hotărārea de guvern nr. 1.588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind īnfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari

3.17.6.Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic

3.17.7.Legii nr. 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar

3.17.8.Ordinul ministrului sănătăţii nr. 240/2004 privind aprobarea Standardelor minimale pentru acreditarea cabinetelor medicale de medicina muncii si a baremului minimal de dotare a acestora

3.17.9.Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, īntreprinderile individuale şi īntreprinderile familiale

3.17.10.   Legea nr. 95/2006 privind reforma īn domeniul sănătăţii

3.17.11.  Ordonanţa de urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor si Asistenţilor Medicali din Romānia

3.17.12.  Hotărārea de guvern nr. 1822/2004 privind stabilirea locurilor de muncă şi activităţilor cu condiţii deosebite, speciale şi alte condiţii, specifice pentru poliţişti

3.17.13.  Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţii şi instituţiile publice

3.17.14.  Ordonanţa nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic

4.     Legislaţie īn domeniul securităţii şi sănătăţii īn muncă

4.1.     Legea nr. 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii īn muncă

4.2.      Hotărārea de guvern nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii īn muncă nr. 319/2006

4.3.     Hotărārea de guvern nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru şantierele temporare sau mobile

4.4.     Hotărārea de guvern nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot

4.5.     Hotărārea de guvern nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de munca

4.6.     Hotărārea de guvern nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare

4.7.     Hotărārea de guvern nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de munca

4.8.     Hotărārea de guvern nr. 1049/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii si sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran

4.9.     Hotărārea de guvern nr. 1050/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii si sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj

4.10. Hotărārea de guvern nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, īn special de afecţiuni dorsolombare

4.11. Hotărārea de guvern nr. 1058/2006 privind cerinţele minime pentru īmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive

4.12. Hotărārea de guvern nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate pentru locul de munca

4.13. Hotărārea de guvern nr. 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor īmpotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici īn munca

4.14. Hotărārea de guvern nr. 1135/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate īn muncă la bordul navelor de pescuit

4.15. Hotărārea de guvern nr. 1136/2006 privind cerinţele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de cāmpuri electromagnetice

4.16. Hotărārea de guvern nr. 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest

4.17. Hotărārea de guvern nr. 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate si sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii

4.18. Ordonanţa de urgenţă nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă

4.19. Legea nr. 186/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.171/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale

4.20. Legea nr. 226/2006 privind īncadrarea unor locuri de muncă īn condiţii speciale

4.21. Ordonanţa de urgenţă nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate īn perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor īncadrate īn muncă

4.22. Hotărārea de guvern nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă

 

Menţiune: la actele normative enumerate a se citi, unde este cazul, „cu modificările şi completările ulterioare”. Pentru a vizualiza conţinutul actelor normative şi modificările intervenite, puteţi consulta site-ul Camerei Deputaţilor la secţiunea Repertoriu Legislativ

 

Inspector şef

Jrs. Andrei Mureşan  

Īntocmit:: consilier juridic Aldea Ioana